Ikke kategoriseret

en undersøgelse af

I år indeholder brugerundersøgelsen
også en undersøgelse af museernes

ikke-brugere. De er i denne sammen-
hæng defineret som danskere, der

ikke har brugt et dansk museum de
seneste 12 måneder eller mere.

En forståelse for ikke-brugerne er relevant for at kunne

udvide museernes brugergrupper. Ikke-brugerne adskil-
ler sig nemlig i deres profl fra museumsbrugerne.

Nærværende kapitel udfolder, hvilken baggrund

ikke-brugerne af museer har, hvordan de oplever de dan-
ske museer, samt barrierer og muligheder for øget brug

af museer. Kapitlet er baseret på svar fra 918 ikke-bruge-
re i alderen 16-74 år. Ikke-brugerne er identifceret i en

panelundersøgelse med deltagelse af 2.136 danskere.
Undersøgelsen indeholder også en dybdegående analyse

af en særlig gruppe af ikke-brugere, nemlig kortud-
dannede ikke-brugere. Det skyldes, at der er en klar

sammenhæng mellem uddannelsesniveau og brug af

museer. Den dybdegående analyse er foruden spørge-
skemaundersøgelsen baseret på 15 kvalitative interviews

Figur 6.1: Fordeling af brugere og ikke-brugere med målgruppen.