Ikke kategoriseret

hvordan den såkaldte

Don Tapscotts bestseller Grown Up Digital – How the Net Generation is Changing Your World beskriver
på baggrund af næsten 10.000 interviews, hvordan den såkaldte ”Net Generation”, der er opvokset

med internet og digitale medier, som den første globale generation er klogere, hurtigere og mere tole-
rant over for forandring end deres forgængere og som nu er godt i gang med at ændre på gængse soci-
ale og samfundsmæssige strukturer (Tapscott, D., 2009, p.6). Som CEO for Google Erik Schmidt be-
skriver, er Grown Up Digital et godt billede på generationens tidsånd og dens massive indflydelse på

vores samfund
”Grown Up Digital demonstrates the world-changing power of the Net Generation and the way they
are rethinking everything, from education to home life to citizen participation.” (Tapscot, D. 2009)
Tapscott skelner mellem fire generationer fra 1946 og til i dag:
 The Baby Boom Generation (1946-1964)
 Generation X (1965-1976)
 The Net Generation (1977-1997)
 Generation Next (1998- )
Netgenerationen er børn af efterkrigstidens Baby Boom-generation, som betegnelsen indikerer, er

meget stor. Netgenerationen er dog den største generation og er, som betegnelsen indikerer, især in-
flueret af computerens, internettets og andre digitale teknologiers hastige og massive udbredelse. Som

Tapscott forklarer, har netgenerationen assimileret de nye teknologier, fordi de er opvokset med dem
som en naturlig del af deres liv – næsten så naturligt som at trække vejret (Op.cit. p.18). I modsætning

har baby boomerne været nødt til at akkomodere teknologierne, hvilket har krævet en sværere læ-
ringsproces, og har for nogle endda medført en computer-angst – som eksempelvis når min egen mor

frygter, at hendes personlige oplysninger forsvinder ud i det store ”cyberspace”, kan hun næsten føle
en slags psykisk åndenød, fordi hun ikke kan integrere computerens logik i sit verdensbillede. Den
amerikanske forfatter og spildesigner Marc Prensky skelner ligesom Tapscott mellem den indfødte
digitale generation The Digital Natives og generationen før, som han betegner The Digital Immigrants
(Prensky, M. 2001). Prensky og Tapscott er enige om forskellene på de to generationer: Hvor baby

boomerne/de digitale immigranter passivt så det, der nu en gang blev vist i TV, zapper netgenera-
tion/de digitale indfødte i TV programmerne samtidig med at de chatter, arbejder, hører musik, taler i

telefon osv. De multitasker og er mere aktive, mere initiativrige kollaboratører, organisatorer, læsere,