Ikke kategoriseret

fordelingen på de

Også i 2018 sætter undersøgelsen fo-
kus på brugernes motivation og læ-
ringsadfærd – altså hvorfor brugerne

kommer på museerne, og hvordan
de bruger museerne. Motivation er
beskrevet på tværs af brugere med
bopæl i Danmark og udlandet.

I kapitlet udfoldes fordelingen på de forskellige mo-
tivationstyper samt motivationstypernes baggrund og

vurdering af museumsoplevelsen. På tværs af motivati-
onstyperne gælder, at museumsbesøget indgår i en social

sammenhæng. Nøjagtig ligesom i 2017 kommer 92%
af brugerne sammen med andre, mens kun 8% besøger
museet alene. Museumsbesøget er dermed en social
oplevelse for langt de feste brugere.
De seks motivationstyper
Museologen John Falk har forsket i, hvorfor brugere
kommer på museer, hvad de foretager sig på museer, og
hvad de får ud af museumsoplevelsen. På den baggrund
har Falk udviklet en teori om brugernes motivation og
læringsadfærd.